Araf İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş Belgelendirme Merkezi

Belge Kullanım Sözleşmesi

  

BELGELENDİRME HİZMET ŞARTLARI BELGE VE LOGO/MARKA KULLANIMI SÖZLEŞMESİ 

Araf Personel Belgelendirme Birimi

Çay Mah. Mülazım sok. No:5/A Çaycuma/ZONGULDAK

ARAF Personel Belgelendirme Birimi ile aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişi, aşağıda belirtilen taahhüt ve koşullar hususunda karşılıklı anlaşmışlardır.

  1.     Tanımlar ve Kısaltmalar

ARAF-PBM               : ARAF Personel Belgelendirme Merkezi

MYK                         : Mesleki Yeterlilik Kurumu

TÜRKAK                 :Türk Akreditasyon Kurumu

Aday                          :Belirlenmiş olan ön şartı karşılayan ve belgelendirme sürecine katılmasına izin verilen başvuru sahibi.

Belgeli Kişi                : ARAF-PBB tarafından yapılan sınav sonucu başarılı olan ve belge almaya hak kazanan kişi.

 

  1.     Belgelendirme Genel Kuralları

2.1              Bu sözleşme, iki nüsha hazırlanır. Bir kopyası adayda, diğeri ise ARAF-PBB tarafından adayın kişisel dosyasında saklanır.

2.2              Sözleşme kural ve şartları, her iki tarafın onayı ile yürürlüğe girecektir. Sözleşme, belgenin geçerliliği süresince ve ARAF-PBB tarafından yazılı veya sözlü görüşme ile veya web sayfasında kamuya açık bildirim ile değişiklik yapıldığına dair bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir.

2.3              Mevzuat gereği veya gerekli görüldüğünde, sınav görevlileri tarafından adaylara yapılan bildirim sonrasında, sınavların sesli ve görüntülü kayıtları alınmaktadır.

2.4              Mesleki Yeterlilik Belgeleri MYK mülkiyetinde olup, sözleşmede tarif edilen konular, kurallar ve şartlar yerine getirilmediğinde belge askıya alınacak ya da fesih edilecektir.

 

 

 

 

3. ARAF-PBB’ nin Yükümlülükleri

3.1              ARAF-PBB, belgelendirme prosesleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde ilan edilmiş web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan eder,

3.2              Hizmet alanın kişisel bilgilerinin gizliliği ve güvenliği sağlanır. Adayın kişisel bilgileri ARAF-PBB tarafından diğer kişi veya kurumlara Belgeli personelin yazılı izni olmadan verilmeyecektir. Yasalar gereğince Belgeli personele ait bilgilerin açıklanması gerektiğinde Belgeli personele hangi bilgilerin verileceği önceden bildirilecektir.

3.3              Belgelendirme programında belirtilen şartları sağlayan tüm adayların başvuruları kabul edilecektir. Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm şartlar hakkında adaylar bilgilendirilecektir.

3.4              Belgelerin geçerlilikleri süreleri zarfında; gözetim, belge, belgelendirme şartlarının ve kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları ARAF-PBB’nin web sayfasında yayınlar.

3.5              Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikayetler ilgili komitelerce tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlar.

3.6              ARAF-PBB logo kullanım şartlarını belgelendirilmiş adayların erişimine açık olacak şekilde ARAF-PBB’nin web sayfasında duyurur.

3.7              Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şartlar, ilgili komitede tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilecektir.

 

4. Adayın Sorumlulukları

4.1               Aday, ARAF-PBB’ye sunduğu tüm evrak, doküman ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Hatalı ve eksik bildiriminden kaynaklı maddi ve manevi hak kayıplarına uğranılması durumunda, ARAF-PBB sorumlu gösterilemez.

4.2              Belgelendirme sınavlarına ilişkin önceden belirlenmiş kurallara uygun davranılacaktır. Sınavlarda hileli yola başvurulmayacak, sınav dokümanı ve materyallerinin gizliliği korunacaktır. Sınav sırasında edinilen ve ARAF-PBB tarafından gizli olarak kabul edilen her türlü bilgi saklı tutulacak, paylaşılmayacaktır.

4.3              Sınav sırasında ve sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak, ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunulmayacaktır.

4.4              Aday, başvurudan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödemeyi kabul etmektedir.

 

5. Belgeli Kişi Sorumlulukları

5.1               Belgeyi kullandırma hakkı, belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkileri ARAF-PBB’ ye aittir.

5.2              Belgeli personel, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgelerin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları ARAF-PBB’ nin web sayfasından izlemekle yükümlüdür. Bu konulardaki gereklilikler, belirtilen süreler içinde yerine getirilecektir.

5.3              Belge ile ilgili olarak, yalnız verilen belgenin kapsamı dâhilinde talepte bulunacaktır.

5.4              Belgede yer alan bilgilerin değişmesi, belgenin geçerli olarak kalabilmesi için gerekli koşulları sağlayamama gibi durumlarda ARAF-PBB’ ye yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.

5.5              Belge, yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanılmayacaktır. Belgeli kişinin yeterlilikleri ile ilgili şüphe oluşması halinde, belgeli kişi yeniden sınava tabi tutulacaktır.

5.6              Belgelendirme ile ilgili olarak ARAF-PBB’ yi yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunulmayacaktır.  

5.7              Belgenin askıya alınması ve iptal edilmesi durumunda, ARAF-PBB’ ye herhangi bir atıf içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verilecek ve ARAF-PBB tarafından verilen bütün belgeler ARAF-PBB’ ye iade edilecektir.

5.8              ARAF-PBB belgenin geçerliliğini kontrol etmek için gerektiğinde bilgi talep edebilecektir. Bu durumda eksiksiz ve doğru bilgi verilecektir.

5.9              ARAF-PBB tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim için talep edilen evrak ve bilgileri ARAF-PBB’ ye sunulacaktır.

5.10           ARAF-PBB tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde belge askıya alınır ya da iptal edilir.

5.11          Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve ARAF-PBB tarafından ilan edilen yöntemle 15 (on beş) iş günü içinde belgenin iade edilmesi gerekmektedir.

5.12          Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda ARAF-PBB web sayfasındaki kişisel bilgileri ARAF-PBB tarafından yayından kaldırılır.

5.13          Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, ARAF-PBB tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uyulması gerekmektedir. Belgelendirme programındaki değişiklikler sağlanamaz ise belge ARAF-PBB’ ye 15 (on beş) iş günü içinde iade edilir.

5.14          Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için ARAF-PBB tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirilmelidir.

5.15          Belgeli kişi, belgesini kaybetmesi durumunda, bir dilekçe ile ARAF-PBB’ ye bilgi vermek zorundadır.

5.16          Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ARAF-PBB’ ye bildirilmesi ve güncelliğinin sağlanması gerekmektedir.

5.17          Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmakla sorumludur. Belge, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanılamaz.

5.18          Belgelendirilmiş kişi, belgesini iş yaptığı alan haricinde veya tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanamaz.

 

6        Logo/Marka Kullanım Şartları

6.1              Belgelendirilmiş kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar, ARAF-PBB logo/markasının kullanımında, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

6.2               Logo/marka belgelendirilmiş kişilerin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

6.3              Belge üzerindeki logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

6.4              Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

6.5              Logo/marka boyutları en boy oranı korunduğu sürece, minimum 10 mm boyutlarına kadar küçültülerek, istenilen boyutta kullanılabilir.

6.6              Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

6.7              Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

6.8              ARAF-PBB logo/markasına ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler ARAF-PBB web sitesinden temin edilmelidir.

6.9              Logo/markaların ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda ARAF-PBB bunu uygunsuzluk olarak kabul edip Belgeli personele yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili düzeltici işlemlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

6.10          ARAF-PBB’ nin, TÜRKAK ve MYK’ nın logosu yanıltıcı biçimde kullanılmayacaktır. ARAF-PBB web sayfasında ilan edilen logo kullanım şartlarına uyulmaması halinde belge askıya alınır ya da iptal edilir.

 

 

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkları öncelikle kendi aralarında çözmeye çalışacaklardır. Aksi halde işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Zonguldak mahkemeleri yetkili olacaktır.

7 (yedi) maddeden oluşan bu sözleşme taraflar arasında … / … / ….. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış, imzalanmış ve birer nüshası taraflara verilmiştir.

 

 

Yukarıda belirtilen tüm hak ve yükümlülükleri anladığımı ve bu hükümlere uygun davranacağımı sözleşmede geçen bütün şartları kabul ettiğimi ve içeriğine tamamen uyacağımı beyan ederim.

 

 

Aday/Belgelendirilmiş Personel                                ARAF Personel Belgelendirme Birimi

Adı-Soyadı                 :                                              Adı-Soyadı                 :

TC Kimlik No            :                                              Genel Müdür              :                      

İmza                           :                                              İmza                           :

Tarih                           :                                              Tarih                           :